Wersja Archiwalna

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

 Siedziba                                                                                                                                                      

                                        
Adres:   35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4
Telefon:   017 875 45 95

E-Mail:   mkz@erzeszow.pl

Godziny pracy: pon.-pt. od 7.30 do 15.30
                                                                                                                                                    

 Dyrektor

Imię i nazwisko:   Andrzej STROŃSKI                                                       
Siedziba:   35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4
Telefon:   017 875 45 95

Kompetencje:   Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162, poz. 1568), ost. zmiany: (Dz.U. 2004 Nr 96, poz. 969, Nr 238, poz. 2390) i  (Dz.U.2006 Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875) oraz Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa.  

 

Struktura organizacyjna

 
Miejski Konserwator Zabytków - Andrzej STROŃSKI   

Inspektor - Edyta DAWIDZIAK

 

Zadania
 
 1. Opracowywanie programów udzielania dotacji w zakresie ochrony zabytków;
 2. Współdziałanie z Wydziałem Architektury oraz Powiatowym Inspektoratem Nadzoru budowlanego dla Miasta Rzeszowa w zakresie kontroli właściwego  utrzymania obiektów zabytkowych oraz innych obiektów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej;
 3. Działania w sprawie określenia warunków działalności budowlanej ze względu na ochronę zabytkowych zespołów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków;
 4. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury znajdujących się na terenie miasta, a nie wpisanych do rejestru zabytków;
 5. Działania związane ze znalezieniem albo odkryciem przedmiotu o cechach zabytku archeologicznego lub związane z odkryciem wykopaliska;
 6. Składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury zabytków nieruchomych, ruchomych oraz kolekcji;
 7. Podejmowanie działań w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach oraz w celu zabezpieczenia dóbr kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia, aż do chwili usunięcia niebezpieczeństwa;
 8. Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem zabytków w opiekę społecznym opiekunom;
 9. Prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich napisów i znaków;
 10. Współdziałanie z Komisją ds. Estetyki Miasta przy Prezydencie Rzeszowa;
 11. Zadania ujęte w § 7 i 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

Tryb działania
 
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa
 
 
Prowadzone sprawy
 
 • dotacje celowe na prace konserwatorskie i remontowe obiektów zabytkowych, przyznawane podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów  publicznych,   
 • odpowiedzi na wnioski, zapytania i pisma z zakresu ochrony zabytków kierowane do Prezydenta Miasta Rzeszowa,
 • prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie Rzeszowa.
 
 
Dotacje
 

1. Zasady udzielania dotacji:

Uchwała Nr XXXVII/59/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 22 marca 2005 r.

Uchwała Nr LXIII/218/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 26 września 2006 r.

2. Wniosek o udzielenie z budżetu Miasta Rzeszowa dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

3. Termin składania wniosków: do 15 września każdego roku poprzedzającego rok realizacji planowanych prac.

 
Akty prawne
 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1579)

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. 2005 nr 112 poz. 940)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków(Dz.U. 2008 nr 139 poz. 881)

 

Regulamin wewnętrzny

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa
 
 
Wysokość opłat
 
Nie dotyczy

 

Rejestry, ewidencje
 
Rejestry - nie dotyczy
 

Ewidencja zabytków nieruchomych Miasta Rzeszowa,  karty adresowe zakładane na potrzeby prowadzonej ewidencji dóbr kultury.

 
 
 
Opracowała:
Edyta DAWIDZIAK
 
Zatwierdził:
Andrzej STROŃSKI 
 
Opublikował(a): 30.12.2019 14:45, Andrzej Stroński
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:40, Natalia Zachwieja
Drukuj Poleć znajomym