Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres:     pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon: 017 875 41 66
Fax:        017 875 41 66
E-mail:  sekretariatfp@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Stanisława BĘBEN
Siedziba:             Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Telefon:               017 875 41 20
E-mail:                sbeben@erzeszow.pl
Kompetencje:    Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: Dariusz POPEK
Adres:                  pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon:              017 875 41 61

Fax:                     017 875 41 66
E-mail:               dpopek@erzeszow.pl
Kompetencje:   Zastępuje Dyrektora Wydziału, kieruje Referatem Monitorowania Projektów.

 

Struktura organizacyjna

Wydziałem Pozyskiwania Funduszy kieruje Dyrektor Wydziału przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Kierownika Referatu

W Wydziale Pozyskiwania Funduszy tworzy się:

 1. Referat Przygotowywania Projektów, pracą Referatu kieruje Kierownik Referatu,
 2. Referat Monitorowania Projektów, pracą Referatu kieruje Zastępca Dyrektora Wydziału.

  

Zadania

Do zadań Referatu Przygotowywania Projektów należy:

 1. informowanie zainteresowanych wydziałów Urzędu o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich i innych,
 2. analiza możliwości pozyskania przez miasto środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich,
 3. przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów w kontekście potrzeb miasta zgłoszonych przez wydziały i jednostki,
 4. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych projektów i innymi podmiotami zagranicznymi i krajowymi w celu pozyskiwania środków na wspólne przedsięwzięcia.

 

Do zadań Referatu Monitorowania Projektów należy:

 

w zakresie monitorowania projektów:

 1. koordynowanie czynności Wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta w zakresie prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE,
 2. udzielanie wydziałom i jednostkom organizacyjnym miasta niezbędnych informacji dotyczących sposobów, zasad i form prowadzenia kontroli, monitoringu oraz sprawozdawczości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE,
 3. utrzymywanie kontaktów z instytucjami właściwymi dla projektów Miasta współfinansowanych ze środków UE w sprawach informacji, kontroli, monitorowania i sprawozdawczości,

 

w zakresie informacji i promocji projektów:

 1. przygotowywanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na miejskiej stronie internetowej, dotyczącej projektów Miasta współfinansowanych ze środków UE,
 2. nadzorowanie realizacji zadań z zakresu informacji i promocji projektów Miasta współfinansowanych ze środków UE.

 

Data opracowania:

06.01.2009 r.

 

Opracował:

Dariusz Michno – Referent

 

Zatwierdził:

Dariusz Popek – Zastępca Dyrektora Wydziału

 

Opublikował(a): 25.11.2016 14:15, Stanisława Bęben
Wytworzył(a): 06.08.2008 13:05, Paweł Potyrański
Drukuj Poleć znajomym