Wersja Archiwalna

Wydział Pozyskiwania Funduszy

Siedziba

Adres:     pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon: 17 875 41 75
Fax:        17 875 41 66
E-mail:  sekretariatfp@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Stanisława Bęben
Siedziba:             Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Telefon:               17 875 41 20
E-mail:                sbeben@erzeszow.pl
Kompetencje:    Kieruje i organizuje pracę Wydziału.


Struktura organizacyjna

Wydziałem Pozyskiwania Funduszy kieruje Dyrektor Wydziału przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Kierownika Referatu.

W  Wydziale Pozyskiwania Funduszy tworzy się:

 1. Referat Przygotowywania Projektów, pracą Referatu kieruje Kierownik Referatu,
 2. Referat Monitorowania Projektów, pracą Referatu kieruje Zastępca Dyrektora Wydziału.

  

Zadania

Do zadań Referatu Przygotowywania Projektów należy:

 1. informowanie zainteresowanych wydziałów Urzędu o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich i innych,
 2. analiza możliwości pozyskania przez miasto środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich,
 3. przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów w kontekście potrzeb miasta zgłoszonych przez wydziały i jednostki,
 4. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych projektów i innymi podmiotami zagranicznymi i krajowymi w celu pozyskiwania środków na wspólne przedsięwzięcia.

 

Do zadań Referatu Monitorowania Projektów należy:

 w zakresie monitorowania projektów:

 1. koordynowanie czynności Wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta w zakresie prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE,
 2. udzielanie wydziałom i jednostkom organizacyjnym miasta niezbędnych informacji dotyczących sposobów, zasad i form prowadzenia kontroli, monitoringu oraz sprawozdawczości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE,
 3. utrzymywanie kontaktów z instytucjami właściwymi dla projektów Miasta współfinansowanych ze środków UE w sprawach informacji, kontroli, monitorowania i sprawozdawczości,

 

w zakresie informacji i promocji projektów:

 1. przygotowywanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na miejskiej stronie internetowej, dotyczącej projektów Miasta współfinansowanych ze środków UE,
 2. realizacja zadań z zakresu informacji i promocji projektów Miasta współfinansowanych ze środków UE, zgodnie z umową o dofinansowanie poszczególnych projektów i odpowiednimi wytycznymi w tym zakresie.

 

Data opracowania:

27.12.2010 r.

 

Opracował:

Jakub Pawlukiewicz

 

Zatwierdziła:

Stanisława Bęben - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy

 

Opublikował(a): 25.11.2016 14:15, Jakub Pawlukiewicz
Wytworzył(a): 06.08.2008 13:05, Paweł Potyrański
Drukuj Poleć znajomym