Wersja Archiwalna

Wydział Pozyskiwania Funduszy

Siedziba

Adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Infolinia: 1 77 88 99 00
Fax: 17 875 41 66
E-mail:
fp@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Paweł POTYRAŃSKI
Siedziba: Rynek 1, 35-064 Rzeszów
E-mail:
ppotyranski@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Struktura organizacyjna

Wydziałem Pozyskiwania Funduszy kieruje dyrektor wydziału przy pomocy zastępcy dyrektora.
W Wydziale Pozyskiwania Funduszy tworzy się:

 1. Oddział Przygotowywania Projektów, którego pracą kieruje kierownik oddziału,
 2. Oddział Monitorowania Projektów i Projektów Międzynarodowych, którego pracą kieruje kierownik oddziału,
 3. Oddział Projektów Transportu Publicznego i Projektów Informatycznych,
 4. Biuro Projektu "Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego", którego pracą kieruje kierownik projektu.

Zadania

Do zadań Wydziału Pozyskiwania Funduszy należy w szczególności:

 1. planowanie, opracowywanie, koordynowanie prac związanych z przygotowaniem studiów wykonalności, analiz ekonomiczno-finansowych dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 2. przygotowywanie analiz dotyczących funkcjonowania miasta w kontekście projektów Unii Europejskiej z uwzględnieniem analiz i materiałów dotyczących strategii rozwoju miasta;
 3. weryfikacja analiz ekonomiczno-finansowych sporządzanych dla projektów realizowanych przez urząd.


Do zadań Oddziału Przygotowania Projektów należy w szczególności:

 1. analiza informacji o istniejących źródłach finansowania z programów i funduszy UE pod kątem możliwości ich wykorzystania;
 2. informowanie zainteresowanych wydziałów oraz jednostek organizacyjnych  o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
 3. przygotowanie dokumentów aplikacyjnych dla zgłaszanych przez wydziały i jednostki organizacyjne propozycji projektów na realizację zadań miasta;
 4. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć;
 5. prowadzenie spraw związanych z analiza dokumentów strategicznych dotyczących Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020;
 6. koordynacja zadań dotyczących przygotowania i wdrażania projektów miasta Rzeszowa w ramach formuły Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach RPO WP 2014-2020.


Do zadań Oddziału Monitorowania Projektów i Projektów Międzynarodowych należy w szczególności:

 1. monitorowanie realizowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne projektów miasta współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem projektów z zakresu transportu publicznego, projektów realizowanych przez instytucje kultury miasta oraz projektów nieinwestycyjnych realizowanych przez oświatowe jednostki organizacyjne;
 2. udzielanie wydziałom  i jednostkom organizacyjnym niezbędnych informacji dotyczących zasad realizowania projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 3. współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów pomocowych w zakresie projektów miasta realizowanych przez wydziały  i jednostki organizacyjne, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 4. przygotowywanie i umieszczanie na stronie internetowej urzędu informacji dotyczących projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 5. realizacja zadań dotyczących informacji i promocji projektów miasta realizowanych przez wydziały współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem projektów z zakresu  transportu publicznego oraz projektów wdrażanych przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej;
 6. przygotowywanie, monitorowanie i realizowanie projektów międzynarodowych we współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi;
 7. koordynowanie przygotowania projektów w odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez instytucje wskazane w programach pomocowych  do kontroli realizacji programów i projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, po kontrolach przeprowadzonych na dokumentach przekazywanych do tych instytucji w związku z  realizacją umów o dofinansowanie projektów miasta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 pkt 3;
 8. prowadzenie magazynu materiałów promocyjnych projektów Miasta realizowanych przez wydziały i współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem materiałów projektów wdrażanych przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej;
 9. monitorowanie, zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie, warunków zachowania dofinansowania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, zrealizowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne miasta (z wyłączeniem projektów z zakresu transportu publicznego, projektów realizowanych przez instytucje kultury miasta oraz projektów nieinwestycyjnych realizowanych przez oświatowej jednostki organizacyjne). Monitorowanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym obejmuje w szczególności następujące domeny: zachowanie trwałości projektu, wskaźników produktów i rezultatów; modyfikacja projektu; wygenerowanie dochodu; możliwość odzyskania podatku VAT; archiwizacja; promocja; zapewnienie środków gwarantujących utrzymanie trwałości finansowej i instytucjonalnej projektu.


Do zadań Oddziału Projektów Transportu Publicznego i Projektów Informatycznych, należy w szczególności:

 1. przygotowanie i monitorowanie realizacji  projektów z zakresu transportu publicznego we współpracy z wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi;
 2. przygotowanie i monitorowanie realizacji projektów informatycznych we współpracy z wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi;
 3. realizacja zadań informacyjnych  i promocyjnych dotyczących projektów, o których mowa w pkt 1 i 2;
 4. koordynowanie działań związanych z kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi , o których mowa w pkt 1 i 2;
 5. zarządzanie projektami pn. ,,Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”,  „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa” oraz „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania” we współpracy z właściwymi wydziałami, jednostkami organizacyjnymi oraz Menadżerami projektów.


Do zadań Biura Projektu „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” należy w szczególności koordynowanie działań związanych z realizacją i rozliczeniem finansowym projektu.


Opublikował(a): 25.11.2016 14:42, Sławomir Uchman
Wytworzył(a): 06.08.2008 13:05, Paweł Potyrański
Drukuj Poleć znajomym