Wersja Archiwalna

Wydział Pozyskiwania Funduszy


 

Siedziba

Adres:    pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon: 017 875 41 75
Fax:       017 875 41 66
E-mail:   sekretariatfp@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30
 

Dyrektor

Imię i nazwisko: Stanisława Bęben
Siedziba:             Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Telefon:               017 875 41 20
E-mail:                sbeben@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.Struktura organizacyjna

Wydziałem Pozyskiwania Funduszy kieruje Dyrektor Wydziału przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Kierowników Oddziałów i Zastępcy Kierownika Oddziału.

W Wydziale Pozyskiwania Funduszy tworzy się:

1. Oddział Przygotowywania Projektów, pracą kieruje Kierownik Oddziału,
2. Oddział Monitorowania Projektów, pracą kieruje Zastępca Dyrektora,
3. Oddział Projektów Transportu Publicznego, pracą kieruje Kierownik Oddziału przy pomocy Zastępcy Kierownika Oddziału,
4. Stanowisko Głównego Specjalisty do spraw analiz ekonomicznych i finansowych, podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi Wydziału.

 

Zadania

Do zadań Oddziału Przygotowywania Projektów należy:
1. informowanie zainteresowanych wydziałów Urzędu o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich i innych,
2. analiza możliwości pozyskania przez miasto środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich,
3. przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów w kontekście potrzeb miasta zgłoszonych przez wydziały i jednostki,
4. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych projektów i innymi podmiotami zagranicznymi i krajowymi w celu pozyskiwania środków na wspólne przedsięwzięcia.

Do zadań Oddziału Monitorowania Projektów należy:
w zakresie monitorowania projektów:
1. koordynowanie czynności Wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta w zakresie prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE,
2. udzielanie wydziałom i jednostkom organizacyjnym miasta niezbędnych informacji dotyczących sposobów, zasad i form prowadzenia kontroli, monitoringu oraz sprawozdawczości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE,
3. utrzymywanie kontaktów z instytucjami właściwymi dla projektów Miasta współfinansowanych ze środków UE w sprawach informacji, kontroli, monitorowania i sprawozdawczości,
w zakresie informacji i promocji projektów:
4. przygotowywanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na miejskiej stronie internetowej, dotyczącej projektów Miasta współfinansowanych ze środków UE,
5. realizacja zadań dotyczących informacji i promocji projektów Miasta współfinansowanych ze środków UE, zgodnie z umową o dofinansowanie poszczególnych projektów i odpowiednimi wytycznymi w tym zakresie.

Do zadań Oddziału Projektów Transportu Publicznego należy:
1. przygotowanie i monitorowanie realizacji projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” przy współpracy z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy realizującymi projekt,
2. przygotowanie i monitorowanie realizacji projektów z zakresu transportu publicznego.

Do zadań Głównego Specjalisty do spraw analiz ekonomicznych i finansowych, należy:
1. planowanie, opracowywanie, koordynowanie prac związanych z przygotowaniem studiów wykonalności, analiz ekonomiczno-finansowych dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
2. przygotowywanie analiz dotyczących funkcjonowania miasta w kontekście projektów Unii Europejskiej z uwzględnieniem analiz i materiałów dotyczących strategii rozwoju miasta,
3. weryfikacja analiz ekonomiczno-finansowych sporządzanych dla projektów realizowanych przez Urząd.

 

Data opracowania:
4.03.2011r.


Opracował:

Jakub Pawlukiewicz


Zatwierdził(a):
Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy


 

Opublikował(a): 25.11.2016 14:15, Jakub Pawlukiewicz
Wytworzył(a): 06.08.2008 13:05, Paweł Potyrański
Drukuj Poleć znajomym