Wersja Archiwalna

Wydział Pozyskiwania Funduszy


 

Siedziba

Adres:    pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon: 017 875 41 75
Fax:       017 875 41 66
E-mail:   sekretariatfp@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30
 

Dyrektor

Imię i nazwisko: Stanisława Bęben
Siedziba:             Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Telefon:               017 875 41 20
E-mail:                sbeben@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.Struktura organizacyjna

Wydziałem Pozyskiwania Funduszy kieruje dyrektor wydziału przy pomocy dwóch zastępców dyrektora i kierownika oddziału. 

W Wydziale Pozyskiwania Funduszy tworzy się:

1. Oddział Przygotowywania Projektów, pracą kieruje kierownik oddziału,
2. Oddział Monitorowania Projektów i Projektów Międzynarodowych, pracą kieruje zastępca dyrektora wydziału,
3. Oddział Projektów Transportu Publicznego, pracą kieruje zastępca dyrektora wydziału
4. Stanowisko Głównego Specjalisty do spraw analiz ekonomiczno-finansowych,

 

 

Zadania

Do zadań Oddziału Przygotowywania Projektów należy:
1) analiza informacji o istniejących źródłach finansowania z programów i funduszy UE pod katem możliwości ich wykorzystania;
2) informowanie zainteresowanych wydziałów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
3) przygotowanie dokumentów aplikacyjnych dla zgłaszanych przez wydziały Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta propozycji projektów na realizację zadań Miasta;
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć.


Do zadań Oddziału Monitorowania Projektów należy:
1) monitorowanie realizowanych przez wydziały Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta projektów Miasta Rzeszowa współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem projektów z zakresu transportu publicznego, projektów realizowanych przez instytucje kultury Miasta oraz projektów nieinwestycyjnych realizowanych przez oświatowe jednostki organizacyjne Miasta;
2) udzielanie wydziałom Urzędu i jednostkom organizacyjnym Miasta niezbędnych informacji dotyczących zasad realizowania projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
3) współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów pomocowych w zakresie projektów Miasta Rzeszowa realizowanych przez wydziały Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
4) przygotowanie i umieszczanie na stronie internetowej Serwisu Informacyjnego Urzędu informacji dotyczących projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
5) realizacja zadań dotyczących informacji i promocji projektów Miasta Rzeszowa realizowanych przez wydziały Urzędu współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem projektów z zakresu transportu publicznego oraz projektów wdrażanych przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej;
6) przygotowanie, monitorowanie i realizowanie projektów międzynarodowych we współpracy z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta;
7) koordynowanie przygotowania projektów w odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez instytucje wskazane w programach pomocowych do kontroli realizacji programów i projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, po kontrolach przeprowadzonych na dokumentach przekazywanych do tych instytucji w związku z realizacją umów o dofinansowanie projektów Miasta Rzeszowa, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 pkt 3.

Do zadań Oddziału Projektów Transportu Publicznego należy:
1) przygotowanie i monitorowanie realizacji  projektów z zakresu transportu publicznego we współpracy z wydziałami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta;
2) realizacja zadań dotyczących informacji i promocji projektów z zakresu transportu publicznego;
3) koordynowanie działań związanych z kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi projektów z zakresu transportu publicznego;
4) przygotowanie projektu pn. ,,Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, we współpracy z właściwymi wydziałami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta;
5) zarządzanie projektem pn. ,,Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, we współpracy z właściwymi wydziałami Urzędu jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz Menadżerem Projektu.

Do zadań Głównego Specjalisty do spraw analiz ekonomicznych i finansowych, należy:
1) planowanie, opracowywanie, koordynowanie prac związanych z przygotowaniem studiów wykonalności, analiz ekonomiczno-finansowych dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
2) przygotowywanie analiz dotyczących funkcjonowania Miasta w kontekście projektów Unii Europejskiej z uwzględnieniem analiz i materiałów dotyczących strategii rozwoju Miasta;
3) weryfikacja analiz ekonomiczno-finansowych sporządzanych dla projektów realizowanych przez Urząd.

 

Data opracowania:
15.11.2012r.


Opracował:

Łukasz Baran


Zatwierdził(a):
Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy


 

Opublikował(a): 25.11.2016 14:15, Sławomir Uchman
Wytworzył(a): 06.08.2008 13:05, Paweł Potyrański
Drukuj Poleć znajomym