Wersja Archiwalna

Wydział Pozyskiwania Funduszy

Siedziba
Adres:    pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon: 17 875 41 75
Fax:       17 875 41 66
E-mail:   sekretariatfp@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30
 
Dyrektor
Imię i nazwisko: Stanisława Bęben
Siedziba:             Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Telefon:               17 875 41 20
E-mail:                sbeben@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.


Struktura organizacyjna
Wydziałem Pozyskiwania Funduszy kieruje dyrektor wydziału przy pomocy dwóch zastępców dyrektora i kierownika oddziału.
W Wydziale Pozyskiwania Funduszy tworzy się:
1. Oddział Przygotowywania Projektów, którego pracą kieruje kierownik oddziału,
2. Oddział Monitorowania Projektów i Projektów Międzynarodowych,
3. Oddział Projektów Transportu Publicznego,
4. Oddział Projektów Ponadlokalnych, którego pracą kieruje kierownik oddziału,
5. Biuro Projektu "Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego", którego pracą kieruje kierownik projektu.
 
Zadania

Do zadań Wydziału Pozyskiwania Funduszy należy w szczególności:

1) planowanie, opracowywanie, koordynowanie prac związanych z przygotowaniem studiów wykonalności, analiz ekonomiczno-finansowych dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
2) przygotowywanie analiz dotyczących funkcjonowania miasta w kontekście projektów Unii Europejskiej z uwzględnieniem analiz i materiałów dotyczących strategii rozwoju miasta;
3) weryfikacja analiz ekonomiczno-finansowych sporządzanych dla projektów realizowanych przez urząd.
Do zadań Oddziału Przygotowania Projektów należy w szczególności:
1) analiza informacji o istniejących źródłach finansowania z programów i funduszy UE pod kątem możliwości ich wykorzystania;
2) informowanie zainteresowanych wydziałów oraz jednostek organizacyjnych  o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
3) przygotowanie dokumentów aplikacyjnych dla zgłaszanych przez wydziały i jednostki organizacyjne propozycji projektów na realizację zadań miasta;
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć.

Do zadań Oddziału Monitorowania Projektów i Projektów Międzynarodowych należy w szczególności:
1) monitorowanie realizowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne projektów miasta współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem projektów z zakresu transportu publicznego, projektów realizowanych przez instytucje kultury miasta oraz projektów nieinwestycyjnych realizowanych przez oświatowe jednostki organizacyjne;
2) udzielanie wydziałom  i jednostkom organizacyjnym niezbędnych informacji dotyczących zasad realizowania projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
3) współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów pomocowych w zakresie projektów miasta realizowanych przez wydziały  i jednostki organizacyjne, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
4) przygotowywanie i umieszczanie na stronie internetowej urzędu informacji dotyczących projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
5) realizacja zadań dotyczących informacji i promocji projektów miasta realizowanych przez wydziały współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem projektów z zakresu  transportu publicznego oraz projektów wdrażanych przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej.
6) przygotowywanie, monitorowanie i realizowanie projektów międzynarodowych we współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi;
7) koordynowanie przygotowania projektów w odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez instytucje wskazane w programach pomocowych  do kontroli realizacji programów i projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, po kontrolach przeprowadzonych na dokumentach przekazywanych do tych instytucji w związku z  realizacją umów o dofinansowanie projektów miasta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 pkt 3.
8) prowadzenie magazynu materiałów promocyjnych projektów Miasta realizowanych przez wydziały i współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem materiałów projektów wdrażanych przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej;
Do zadań Oddziału Projektów Transportu Publicznego, należy w szczególności:
1) przygotowanie i monitorowanie realizacji  projektów z zakresu transportu publicznego we współpracy z wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi;
2) realizacja zadań dotyczących informacji i promocji projektów z zakresu transportu publicznego;
3) koordynowanie działań związanych z kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi projektów z zakresu transportu publicznego;
4) przygotowanie projektu pn. ,,Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, we współpracy z właściwymi wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi;
5) zarządzanie projektem pn. ,,Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, we współpracy z właściwymi wydziałami,  jednostkami organizacyjnymi  oraz  Menadżerem Projektu.

Do zadań Oddziału Projektów Ponadlokalnych należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z Rzeszowskim Obszarem Funkcjonalnym, w tym:
 a) koordynowanie zadań dotyczących przygotowania Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
 b) współdziałanie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na rzecz pozyskiwania środków przeznaczonych na realizację ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   
 Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
 c) koordynowanie współpracy z gminami ROF w zakresie opracowania dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju miast i realizacji polityki rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego,
 d) monitorowanie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 e) nadzorowanie rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”,
 f)  inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań związanych z realizacją projektów miasta realizowanych w formule ZIT;
2) prowadzenie spraw związanych z analizą dokumentów strategicznych dotyczących Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.
Do zadań Biura Projektu „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” należy w szczególności koordynowanie działań związanych z realizacją i rozliczeniem finansowym projektu.

 
Data opracowania:
10.12.2013r.

Opracował:
Łukasz Baran

Zatwierdził(a):
Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy


 

 

 

Siedziba
Adres:    pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon: 17 875 41 75
Fax:       17 875 41 66
E-mail:   sekretariatfp@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30
 
Dyrektor
Imię i nazwisko: Stanisława Bęben
Siedziba:             Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Telefon:               17 875 41 20
E-mail:                sbeben@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.


Struktura organizacyjna
Wydziałem Pozyskiwania Funduszy kieruje dyrektor wydziału przy pomocy dwóch zastępców dyrektora i kierownika oddziału.
W Wydziale Pozyskiwania Funduszy tworzy się:
1. Oddział Przygotowywania Projektów, którego pracą kieruje kierownik oddziału,
2. Oddział Monitorowania Projektów i Projektów Międzynarodowych,
3. Oddział Projektów Transportu Publicznego,
4. Oddział Projektów Ponadlokalnych, którego pracą kieruje kierownik oddziału,
5. Biuro Projektu "Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego", którego pracą kieruje kierownik projektu.
 
Zadania

Do zadań Wydziału Pozyskiwania Funduszy należy w szczególności:

1) planowanie, opracowywanie, koordynowanie prac związanych z przygotowaniem studiów wykonalności, analiz ekonomiczno-finansowych dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
2) przygotowywanie analiz dotyczących funkcjonowania miasta w kontekście projektów Unii Europejskiej z uwzględnieniem analiz i materiałów dotyczących strategii rozwoju miasta;
3) weryfikacja analiz ekonomiczno-finansowych sporządzanych dla projektów realizowanych przez urząd.
Do zadań Oddziału Przygotowania Projektów należy w szczególności:
1) analiza informacji o istniejących źródłach finansowania z programów i funduszy UE pod kątem możliwości ich wykorzystania;
2) informowanie zainteresowanych wydziałów oraz jednostek organizacyjnych  o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
3) przygotowanie dokumentów aplikacyjnych dla zgłaszanych przez wydziały i jednostki organizacyjne propozycji projektów na realizację zadań miasta;
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć.

Do zadań Oddziału Monitorowania Projektów i Projektów Międzynarodowych należy w szczególności:
1) monitorowanie realizowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne projektów miasta współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem projektów z zakresu transportu publicznego, projektów realizowanych przez instytucje kultury miasta oraz projektów nieinwestycyjnych realizowanych przez oświatowe jednostki organizacyjne;
2) udzielanie wydziałom  i jednostkom organizacyjnym niezbędnych informacji dotyczących zasad realizowania projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
3) współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów pomocowych w zakresie projektów miasta realizowanych przez wydziały  i jednostki organizacyjne, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
4) przygotowywanie i umieszczanie na stronie internetowej urzędu informacji dotyczących projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
5) realizacja zadań dotyczących informacji i promocji projektów miasta realizowanych przez wydziały współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem projektów z zakresu  transportu publicznego oraz projektów wdrażanych przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej.
6) przygotowywanie, monitorowanie i realizowanie projektów międzynarodowych we współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi;
7) koordynowanie przygotowania projektów w odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez instytucje wskazane w programach pomocowych  do kontroli realizacji programów i projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, po kontrolach przeprowadzonych na dokumentach przekazywanych do tych instytucji w związku z  realizacją umów o dofinansowanie projektów miasta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 pkt 3.
8) prowadzenie magazynu materiałów promocyjnych projektów Miasta realizowanych przez wydziały i współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem materiałów projektów wdrażanych przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej;
Do zadań Oddziału Projektów Transportu Publicznego, należy w szczególności:
1) przygotowanie i monitorowanie realizacji  projektów z zakresu transportu publicznego we współpracy z wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi;
2) realizacja zadań dotyczących informacji i promocji projektów z zakresu transportu publicznego;
3) koordynowanie działań związanych z kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi projektów z zakresu transportu publicznego;
4) przygotowanie projektu pn. ,,Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, we współpracy z właściwymi wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi;
5) zarządzanie projektem pn. ,,Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, we współpracy z właściwymi wydziałami,  jednostkami organizacyjnymi  oraz  Menadżerem Projektu.

Do zadań Oddziału Projektów Ponadlokalnych należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z Rzeszowskim Obszarem Funkcjonalnym, w tym:
 a) koordynowanie zadań dotyczących przygotowania Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
 b) współdziałanie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na rzecz pozyskiwania środków przeznaczonych na realizację ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   
 Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
 c) koordynowanie współpracy z gminami ROF w zakresie opracowania dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju miast i realizacji polityki rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego,
 d) monitorowanie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 e) nadzorowanie rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”,
 f)  inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań związanych z realizacją projektów miasta realizowanych w formule ZIT;
2) prowadzenie spraw związanych z analizą dokumentów strategicznych dotyczących Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.
Do zadań Biura Projektu „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” należy w szczególności koordynowanie działań związanych z realizacją i rozliczeniem finansowym projektu.

 
Data opracowania:
10.12.2013r.

Opracował:
Łukasz Baran

Zatwierdził(a):
Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy 

Opublikował(a): 25.11.2016 14:15, Agnieszka Pociejowska
Wytworzył(a): 06.08.2008 13:05, Paweł Potyrański
Drukuj Poleć znajomym