Wersja Archiwalna

Wydział Pozyskiwania Funduszy

Siedziba

Adres:    pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon: 17 875 41 75
Fax:       17 875 41 66
E-mail:   sekretariatfp@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30
 

Dyrektor

Imię i nazwisko: Stanisława Bęben
Siedziba:             Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Telefon:               17 875 41 20
E-mail:                sbeben@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.Struktura organizacyjna

Wydziałem Pozyskiwania Funduszy kieruje dyrektor wydziału przy pomocy dwóch zastępców dyrektora i kierownika oddziału. 

W Wydziale Pozyskiwania Funduszy tworzy się:

1. Oddział Przygotowywania Projektów, pracą kieruje kierownik oddziału,
2. Oddział Monitorowania Projektów i Projektów Międzynarodowych,
3. Oddział Projektów Transportu Publicznego,
4. Oddział Projektów Ponadlokalnych

 

 

Zadania


Do zadań Wydziału Pozyskiwania Funduszy należy w szczególności:


1) planowanie, opracowywanie, koordynowanie prac związanych z przygotowaniem studiów wykonalności, analiz ekonomiczno-finansowych dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
2) przygotowywanie analiz dotyczących funkcjonowania miasta w kontekście projektów Unii Europejskiej z uwzględnieniem analiz i materiałów dotyczących strategii rozwoju miasta;
3) weryfikacja analiz ekonomiczno-finansowych sporządzanych dla projektów realizowanych przez urząd.

Do zadań Oddziału Przygotowania Projektów należy w szczególności:
1) analiza informacji o istniejących źródłach finansowania z programów i funduszy UE pod kątem możliwości ich wykorzystania;
2) informowanie zainteresowanych wydziałów oraz jednostek organizacyjnych  o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
3) przygotowanie dokumentów aplikacyjnych dla zgłaszanych przez wydziały i jednostki organizacyjne propozycji projektów na realizację zadań miasta;
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć.Do zadań Oddziału Monitorowania Projektów i Projektów Międzynarodowych należy w szczególności:
1) monitorowanie realizowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne projektów miasta współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem projektów
    z zakresu transportu publicznego, projektów realizowanych przez instytucje kultury miasta oraz projektów nieinwestycyjnych realizowanych przez oświatowe jednostki organizacyjne;
2) udzielanie wydziałom  i jednostkom organizacyjnym niezbędnych informacji dotyczących zasad realizowania projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
3) współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów pomocowych w zakresie projektów miasta realizowanych przez wydziały  i jednostki organizacyjne,  
    współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
4) przygotowywanie i umieszczanie na stronie internetowej urzędu informacji dotyczących projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
5) realizacja zadań dotyczących informacji i promocji projektów miasta realizowanych przez wydziały współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem projektów z zakresu 
    transportu publicznego oraz projektów wdrażanych przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej.
6) przygotowywanie, monitorowanie i realizowanie projektów międzynarodowych we współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi;
7) koordynowanie przygotowania projektów w odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez instytucje wskazane w programach pomocowych 
    do kontroli realizacji programów i projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, po kontrolach przeprowadzonych na dokumentach przekazywanych do tych instytucji w związku z 
    realizacją umów o dofinansowanie projektów miasta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 pkt 3.

Do zadań Oddziału Projektów Transportu Publicznego, należy w szczególności:
1) przygotowanie i monitorowanie realizacji  projektów z zakresu transportu publicznego we współpracy z wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi;
2) realizacja zadań dotyczących informacji i promocji projektów z zakresu transportu publicznego;
3) koordynowanie działań związanych z kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi projektów z zakresu transportu publicznego;
4) przygotowanie projektu pn. ,,Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, we współpracy z właściwymi wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi;
5) zarządzanie projektem pn. ,,Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, we współpracy z właściwymi wydziałami,  jednostkami organizacyjnymi  oraz  
    Menadżerem Projektu.

Do zadań Oddziału Projektów Ponadlokalnych należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z Rzeszowskim Obszarem Funkcjonalnym, w tym:
    a) koordynowanie zadań dotyczących przygotowania Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
    b) współdziałanie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na rzecz pozyskiwania środków przeznaczonych na realizację ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   
        Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
    c) koordynowanie współpracy z gminami ROF w zakresie opracowania dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju miast i realizacji polityki rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego,
    d) monitorowanie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
    e) nadzorowanie rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”,
    f)  inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań związanych z realizacją projektów miasta realizowanych w formule ZIT;
2) prowadzenie spraw związanych z analizą dokumentów strategicznych dotyczących Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.


 

Data opracowania:
15.11.2012r.


Opracował:

Łukasz Baran


Zatwierdził(a):
Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy


 

Opublikował(a): 25.11.2016 14:15, Łukasz Baran
Wytworzył(a): 06.08.2008 13:05, Paweł Potyrański
Drukuj Poleć znajomym