Wersja Archiwalna

Wydział Pozyskiwania Funduszy

Siedziba

Adres: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Infolinia: 1 77 88 99 00
Fax: 17 875 41 66
E-mail:
fp@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: dr inż. Paweł POTYRAŃSKI
Siedziba: Rynek 1, 35-064 Rzeszów
E-mail:
ppotyranski@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: mgr inż. Ryszard BIENIEK
Siedziba: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
E-mail:
rbieniek@erzeszow.pl

Struktura organizacyjna

1) Wydziałem Pozyskiwania Funduszy kieruje dyrektor wydziału przy pomocy zastępcy dyrektora.
2) W Wydziale Pozyskiwania Funduszy tworzy się:

 1. Oddział Projektów Infrastrukturalnych,
 2. Oddział Projektów Międzynarodowych i Nieinfrastrukturalnych, którego pracą kieruje kierownik oddziału,
 3. Oddział Projektów Transportu Publicznego i Informatycznych, którego pracą kieruje kierownik oddziału.

Zadania

3) Do zadań Wydziału Pozyskiwania Funduszy należy w szczególności:

 1. planowanie, opracowywanie, koordynowanie prac związanych z przygotowaniem studiów wykonalności, analiz ekonomiczno-finansowych dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 2. przygotowywanie analiz dotyczących funkcjonowania miasta w  kontekście projektów Unii Europejskiej z uwzględnieniem analiz i materiałów dotyczących strategii rozwoju miasta;
 3. weryfikacja analiz ekonomiczno-finansowych sporządzanych dla projektów realizowanych przez urząd;
 4. analiza informacji o istniejących źródłach finansowania z  programów i funduszy UE pod kątem możliwości ich wykorzystania;
 5. informowanie zainteresowanych wydziałów oraz jednostek organizacyjnych o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
 6. przygotowanie dokumentów aplikacyjnych dla zgłaszanych przez wydziały i jednostki organizacyjne propozycji projektów na realizację zadań miasta;
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć;
 8. współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów pomocowych w zakresie projektów miasta realizowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 9. prowadzenie spraw związanych z analizą dokumentów strategicznych dotyczących Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020;
 10. udzielanie wydziałom i jednostkom organizacyjnym niezbędnych informacji dotyczących zasad realizowania projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 11. przygotowywanie, monitorowanie i realizowanie projektów we współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi;
 12. koordynowanie przygotowania projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez instytucje wskazane w programach pomocowych do kontroli realizacji programów i projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, po kontrolach przeprowadzonych na dokumentach przekazywanych do tych instytucji w związku z realizacją umów o dofinansowanie projektów miasta;
 13. monitorowanie (o którym mowa w pkt 11), zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie, warunków zachowania dofinansowania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, zrealizowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne (z wyłączeniem projektów realizowanych przez instytucje kultury miasta oraz projektów nieinwestycyjnych realizowanych przez oświatowe jednostki organizacyjne). Monitorowanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym obejmuje, w szczególności następujące domeny: zachowanie trwałości projektu, wskaźników produktów i rezultatów; modyfikacja projektu; wygenerowanie dochodu; możliwość odzyskania podatku VAT; archiwizacja; promocja; zapewnienie środków gwarantujących utrzymanie trwałości finansowej i instytucjonalnej projektu. Monitorowanie prowadzone jest na podstawie podanych przez wydziały i jednostki organizacyjne informacji o osiągniętych wskaźnikach i podjętych działaniach;
 14. zarządzanie projektami we współpracy z właściwymi wydziałami, jednostkami organizacyjnymi oraz biurami projektów i podmiotami zewnętrznymi (menadżerowie projektów/inżynierowie kontraktów).


4) Do zadań Oddziału Projektów Infrastrukturalnych należy w szczególności:

 1. realizacja zadań Wydziału o których mowa w ust. 3 głównie w zakresie projektów infrastrukturalnych;
 2. koordynacja zadań dotyczących przygotowania i wdrażania projektów miasta Rzeszowa w ramach formuły Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w ramach RPO WP 2014-2020.


5) Do zadań Oddziału Projektów Międzynarodowych i Nieinfrastrukturalnych należy w szczególności:

 1. realizacja zadań Wydziału o których mowa  w ust. 3 głównie w zakresie projektów międzynarodowych i nieinfrastrukturalnych;
 2. monitorowanie realizowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne projektów miasta współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych poprzedzających perspektywę finansową 2014-2020 - z wyłączeniem projektów z zakresu transportu publicznego;
 3. przygotowywanie i umieszczanie na stronie internetowej urzędu informacji dotyczących projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 4. realizacja zadań dotyczących informacji i promocji projektów miasta realizowanych przez wydziały współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem projektów z zakresu transportu publicznego oraz projektów wdrażanych przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej;
 5. prowadzenie magazynu materiałów promocyjnych projektów miasta realizowanych przez wydziały i współfinansowanych ze środków zewnętrznych, z wyłączeniem materiałów projektów wdrażanych przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej oraz materiałów promocyjnych projektów informatycznych i transportu publicznego.

 

6) Do zadań Oddziału Projektów Transportu Publicznego i Informatycznych, należy w szczególności:

 1. realizacja zadań Wydziału o których mowa  w ust. 3 głównie w zakresie projektów transportu publicznego i projektów informatycznych;
 2. realizacja zadań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów, o których mowa w pkt 1;
 3. prowadzenie magazynu materiałów promocyjnych projektów miasta realizowanych przez wydziały i współfinansowanych ze środków zewnętrznych dotyczących projektów informatycznych i transportu publicznego, z wyłączeniem materiałów projektów wdrażanych przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej.

 

Tryb działania:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa nadanym Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013r. z póź. zm.

Opublikował(a): 19.01.2017 14:25, Sławomir Uchman
Wytworzył(a): 06.08.2008 13:05, Paweł Potyrański
Drukuj Poleć znajomym