Wersja Archiwalna

Wydział Pozyskiwania Funduszy

Siedziba
Adres:    pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Infolinia:  1 77 88 99 00

Fax:       17 875 41 66
E-mail:   sekretariatfp@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30
 
Dyrektor
Imię i nazwisko: Stanisława Bęben
Siedziba:             Rynek 1, 35-064 Rzeszów
E-mail:                sbeben@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.


Struktura organizacyjna
Wydziałem Pozyskiwania Funduszy kieruje dyrektor wydziału przy pomocy zastępcy dyrektora.
W Wydziale Pozyskiwania Funduszy tworzy się:
1. Oddział Przygotowywania Projektów, którego pracą kieruje kierownik oddziału,
2. Oddział Monitorowania Projektów i Projektów Międzynarodowych, którego pracą kieruje kierownik oddziału,
3. Oddział Projektów Transportu Publicznego i Projektów Informatycznych,
4. Biuro Projektu "Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego", którego pracą kieruje kierownik projektu.

 
Zadania

Do zadań Wydziału Pozyskiwania Funduszy należy w szczególności:

1) planowanie, opracowywanie, koordynowanie prac związanych z przygotowaniem studiów wykonalności, analiz ekonomiczno-finansowych dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
2) przygotowywanie analiz dotyczących funkcjonowania miasta w kontekście projektów Unii Europejskiej z uwzględnieniem analiz i materiałów dotyczących strategii rozwoju miasta;
3) weryfikacja analiz ekonomiczno-finansowych sporządzanych dla projektów realizowanych przez urząd.


Do zadań Oddziału Przygotowania Projektów należy w szczególności:
1) analiza informacji o istniejących źródłach finansowania z programów i funduszy UE pod kątem możliwości ich wykorzystania;
2) informowanie zainteresowanych wydziałów oraz jednostek organizacyjnych  o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
3) przygotowanie dokumentów aplikacyjnych dla zgłaszanych przez wydziały i jednostki organizacyjne propozycji projektów na realizację zadań miasta;
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć;
5) prowadzenie spraw związanych z analiza dokumentów strategicznych dotyczących Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020;
6) koordynacja zadań dotyczących przygotowania i wdrażania projektów miasta Rzeszowa w ramach formuły Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach RPO WP 2014-2020.


Do zadań Oddziału Monitorowania Projektów i Projektów Międzynarodowych należy w szczególności:
1) monitorowanie realizowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne projektów miasta współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem projektów z zakresu transportu publicznego, projektów realizowanych przez instytucje kultury miasta oraz projektów nieinwestycyjnych realizowanych przez oświatowe jednostki organizacyjne;
2) udzielanie wydziałom  i jednostkom organizacyjnym niezbędnych informacji dotyczących zasad realizowania projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
3) współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów pomocowych
w zakresie projektów miasta realizowanych przez wydziały  i jednostki organizacyjne, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
4) przygotowywanie i umieszczanie na stronie internetowej urzędu informacji dotyczących projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
5) realizacja zadań dotyczących informacji i promocji projektów miasta realizowanych przez wydziały współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem projektów
z zakresu  transportu publicznego oraz projektów wdrażanych przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej.
6) przygotowywanie, monitorowanie i realizowanie projektów międzynarodowych we współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi;
7) koordynowanie przygotowania projektów w odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez instytucje wskazane w programach pomocowych  do kontroli realizacji programów i projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, po kontrolach przeprowadzonych na dokumentach przekazywanych do tych instytucji w związku z  realizacją umów o dofinansowanie projektów miasta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 pkt 3.
8) prowadzenie magazynu materiałów promocyjnych projektów Miasta realizowanych przez wydziały i współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem materiałów projektów wdrażanych przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej;
9) monitorowanie, zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie, warunków zachowania dofinansowania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, zrealizowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne miasta (z wyłączeniem projektów z zakresu transportu publicznego, projektów realizowanych przez instytucje kultury miasta oraz projektów nieinwestycyjnych realizowanych przez oświatowej jednostki organizacyjne). Monitorowanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym obejmuje w szczególności następujące domeny: zachowanie trwałości projektu, wskaźników produktów i rezultatów; modyfikacja projektu; wygenerowanie dochodu; możliwość odzyskania podatku VAT; archiwizacja; promocja; zapewnienie środków gwarantujących utrzymanie trwałości finansowej i instytucjonalnej projektu.

Do zadań Oddziału Projektów Transportu Publicznego i Projektów Informatycznych, należy w szczególności:
1) przygotowanie i monitorowanie realizacji  projektów z zakresu transportu publicznego we współpracy z wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi;
2) przygotowanie i monitorowanie realizacji projektów informatycznych we współpracy z wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi;
3) realizacja zadań informacyjnych  i promocyjnych dotyczących projektów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) koordynowanie działań związanych z kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi , o których mowa w pkt 1 i 2;
5) zarządzanie projektami pn. ,,Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”,  „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa” oraz „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania” we współpracy z właściwymi wydziałami, jednostkami organizacyjnymi oraz Menadżerami projektów.


Do zadań Biura Projektu „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” należy w szczególności koordynowanie działań związanych z realizacją i rozliczeniem finansowym projektu.

 
Data opracowania:
04.09.2015r.

Opracowała:
Agnieszka Pociejowska

Zatwierdził(a):
Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy 

Opublikował(a): 25.11.2016 14:15, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 06.08.2008 13:05, Paweł Potyrański
Drukuj Poleć znajomym